Događaji

Predavanje: Arhitektura pravoslavnih hramova: od Svete Sofije do Svetog Save

MediaSfera

 

 

 

U četvrtak , 18. maj 2023. godine u 19 časova u Klub sali, Doma omladine Beograda nastavljamo ciklus tribina „Teologija i arhitektura“ nastavlja se predavanjem „Arhitektura pravoslavnih hramova: od Svete Sofije do Svetog Save“. Predavač: prof. dr Jelena Erdeljan. Moderator: mr Danijela Marković.




Ciklus tribina „Teologija i arhitektura“ u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Doma omladine Beograda i Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu upoznaje stručnu i širu javnost sa odnosom između sakralnog prostora, njegovih oblika i simboličkog značenja, i religijskih ideja i rituala. Ciklus obuhvata mediteranske i zapadne tradicije, uključujući antičku Grčku i Rim, judaizam, islam, hrišćanstvo, ali i moderne fenomene poput „sekularnih religija“ i njihovih (sekularno) sakralnih prostora, poput nacionalnih memorijala i slobodno-masonskih hramova.

Pored upoznavanja sa specifičnostima religijskih ideja, rituala i arhitektonskih oblika u svakoj pojedinačnoj tradiciji, ciklus takođe ima za svrhu ukazivanje na kontinuitete koji postoje između tradicija koje formalno shvatamo kao različite; sveti prostori i njihova simbolika pružaju možda i najupečatljivije svedočanstvo o tim kontinuitetima.

Crkva Svete Sofije (Premudrosti Božje) u Konstantinopolju, današnjem Istanbulu, predstavlja prekretnicu u razvoju hramovne arhitekture Istočnog Rimskog Carstva. Ranohrišćanska bazilika je ovde transformisana u nov tip hrama sa kupolom koji će služiti kao prototip za mnogobrojne hramove pravoslavne tradicije, ali i za gradnju islamskih sakralnih objekata u vreme Osmanskog carstva. Istovremeno, Sveta Sofija sa Bosfora je predstavljala, u određenom smislu, konceptualnu (iako ne formalnu) rekreaciju jerusalimskog hrama i njegovog religijsko-političkog značaja u kontekstu obnove rimskog carstva pod carem Justinijanom. Predavanje će se fokusirati na objašnjenje specifičnosti ovog tipa hrama te na veze, kako konceptualne tako i oblikovne, između arhitekture carigradske Svete Sofije i hrama Svetog Save u Beogradu.

Jelena Erdeljan

Redovni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.  U dva mandata obavljala je dužnost prodekana za nauku i međunarodnu saradnju na istom fakultetu. Osnivač je i prvi upravnik Centra za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Osnivač je upravnik Centra za studije jevrejske umetnosti i tradicije Filozofskog fakulteta u Beogradu i rukovodilac projekta međunarodne akademske radionice „Jevrejska umetnost i tradicija“ koja se od 2008. godine odvija na istom fakultetu.

Nosilac je ordena Kabaljera del Ladino koji dodeljuje Autoridad Nasionala del Ladino države Izrael i Moše David Gaon centar Ben Gurion Univerziteta u Negevu za izuzetan doprinos razvoju sefardskih studija.

Usavršavala se na Univerzitetu u Konstancu, Nemačka, a držala predavanja po pozivu na univerzitetima u Konstancu, Rijeci, Prinstonu, Atini, Ben Gurion u Negevu i Bar Ilan u Tel Avivu.

Pokretač je i urednik izdanja Menora. Zbornik radova. Član je redakcije Zbornika Narodnog muzeja u Beogradu, časopisa Zograf (Beograd), Zbornika Muzeja primenjene umetnosti (Beograd), Porphyra (Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia et al) i El Prezente. Journal for Sephardic Studies (Ben Gurion Univerzitet u Negevu). Član je uređivačkog odbora edicije IKON izdavačke kuće BREPOLS.

Član je Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida, referentne ustanove kulture od nacionalnog značaja sa sedištem u Beogradu, i Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu.

prof. dr Jelena Erdeljan autor je više desetina naučnih radova i šest knjiga, među kojima Srednjovekovni nadgrobni spomenici u oblasti Rasa (1996), Izabrana mesta. Konstruisanje Novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena (2013), Mediteran i drugi svetovi. Pitanja vizuelne kulture, XI-XIII vek (2015), Chosen Places. Constructing New Jerusalems in Slavia Orthodoxa (2017), Balkan i Mediteran. Kulturni transfer i vizuelna kultura u srednjovekovno i rano moderno doba (2019) i Kralj Milutin i manastir Banjska (sa Vladom Stankovićem, 2021) i urednik zbornika radova TEXTS-INSCRIPTIONS-IMAGES, Art Readings, Thematic annual peer-reviewed edition in Art Studies in two volumes, 2016/vol. 1 – Old Art (sa E. Moutafov, BAN, Sofia 2017) i Migrations in Visual Art (The Pontes Academici Book Series, ed. by J. Erdeljan, M. Germ, I. Prijatelj Pavičić, M. Vicelja Matijašić, Beograd 2018).

 

Pratite nas i na našim društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkendIn

 

 




KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .