Istorija

Naučna studija dr Milana Radovanovića ,,Iseljavanje Jevreja iz Jugoslavije u Izrael (1948-1952)“

MediaSfera

 

 

Muzej žrtava genocida saopštava da je, povodom obeležavanja jubilarne 30. godišnjice postojanja i rada ove ustanove kulture od nacionalnog značaja, upravo objavljena reprezentativna naučna studija istoričara gospodina dr Milana Radovanovića pod naslovom ,,Iseljavanje Jevreja iz Jugoslavije u Izrael (1948-1952)“.
Monografija obuhvata i i obimnije sinteze rezultata naučnog istraživanja gospodina Radovanovića u prevodu na engleski i nemački jezik.

Ova knjiga predstavlja priređenu doktorsku tezu gospodina Radovanovića odbranjenu na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Recenzenti ove dragocene monografske publikacije su naši istaknuti istoričari prof. dr Milan Ristović i dr Milan Koljanin.

Za grafičku opremu knjige zaslužan je gospodin dr um Nikola Radosavljević, rukovodilac Grupe za programe u kulturi, prosveti, umetnosti i izdavaštvu Muzeja žrtava genocida.

Celokupnim procesom pripreme za štampu publikacije rukovodila je gospođica Aleksandra Mišić, kustoskinja i izvršna urednica izdanja Muzeja žrtava genocida.

Objavljivanje ove vredne naučne publikacije omogućili su Ministarstvo kulture i informisanja, Telekom Srbija i Fondacija Muzeja žrtava genocida na čelu sa njenim upraviteljem gospodinom Stankom Debeljakovićem.

Izvodi iz recenzija

 ,,Milan Radovanović je obavivši jedno obimno istraživanje svih raspoloživih, relevantnih izvora i prošavši kroz obimnu literaturu objavljenu na nekoliko jezika — istoriografsku, sociološku, psihološku, kao i onu drugih srodnih disciplina — pažljivo gradio složenu sliku procesa iseljavanja jugoslovenskih Jevreja koje se odvijalo u još jednom dramatičnom periodu jugoslovenske istorije: vremenu sukoba sa zemljama „narodne demokratije“ i Sovjetskim Savezom na jednoj i pokušajima da se pronađe „modus“ odnosa sa Zapadom.

Može se sa sigurnošću reći da je autor uspeo da pronađe za ovu višeslojnu temu odgovarajući metodološki pristup, upravo kombinujući multidisciplinarni instrumentarij neophodan za istraživanje, analizu i izlaganje rezultata. Iako su u središtu pažnje problemi vezani za iseljavanje jugoslovenskih Jevreja, i tako uvek prisutan jugoslovenski kontekst, Radovanović ne ispušta iz vida nekoliko opštijih, širih „krugova“: evropski, bliskoistočni, kao i opštu ravan odnosa na početku Hladnog rata – što je sve, na vidljive ali i prikrivene načine uticalo na sudbine onih koji su kretali iz Jugoslavije u tek osnovanu državu Izrael, suočenu sa pitanjem opstanka i ratom sa arapskim susedima.“

prof. dr Milan Ristović

 …..

,,Monografija Milana Radovanovića je vredan doprinos našoj istoriografiji ne samo u tematskom, nego i u metodološkom pogledu. Ona je i svojevrstan uzor za to kako treba istraživati i predstavljati slične istorijske i društvene fenomene. U monografiji je data zaokružena slika jednog malo proučavanog istorijskog događaja koji je imao svoje važne političke, društvene i psihološke implikacije čije posledice se osećaju do naših dana. Monografija je napisana lepim i skladnim jezikom, ima svoju jasnu i čvrstu strukturu i pruža uverljivu i iznijansiranu sliku događaja kojem je posvećena.“

dr Milan Koljanin

 

 

 

 

 
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .