Kultura Kulturna baština

Apel za podršku obnovi i inicijativa za kandidaturu manastira Mateič na listu UNESKO-a ugrožene svetske kulturne baštine

MediaSfera

 

Foto: Dr Jasmina S. Ćirić

 

Srpski kulturno informativni centar SPONA iz Skoplja uputio je „Apel i Molba za podršku obnovi manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Mateiču i inicijativa za kandidaturu manastira Mateič na listu UNESKO-a ugrožene svetske kulturne baštine“ koji prenosimo u celosti:
„Dokumentom „Apel i Molba za podršku obnovi manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Mateiču i inicijativa za kandidaturu manastira Mateič na listu UNESKO-a ugrožene svetske kulturne baštine“ posle dodatnih drastičnih oštećenja nastalih tokom 2001. godine zvanično se utvrđuju potrebe i cilјevi njegove revitalizacije od posledica svih vidova štete koju je manastir usled razaranja i negativnih atmosferskih uticaja do današnjih dana istrpeo.

Dokument ima za cilј, da pruži smernice obnove celokupnog manastirskog kompleksa i javnost upozna sa potrebama i cilјevima obnove koja se prepoznaje kao suštinska potreba za održanjem i očuvanjem kulturnog nasleđa srednjeg veka od izuzetnog značaja na tlu Severne Makedonije, a posebno kulturnog nasleđa u opasnosti.

Pokrećemo inicijativu za obnovom manastira Mateič, ne bismo li, Božjim blagoslovom i nadom na pomoć dobrih lјudi, na 21. godišnjicu od razornih oštećenja nastalih 2001. godine, obnovili celokupan manastirski kompleks, posvećen Uspenju Presvete Bogorodice iz XIV veka. Paralelno Apelom i Molbom za obnovu manastirskog kompleksa, pokreće se i inicijativa da se manastirski kompleks zbog stalne ugroženosti kandiduje za listu UNESKO svetske ugrožene baštine (u zoni bivših ratnih dejstava), a stepen zaštite bude najvišeg mogućeg nacionalnog i međunarodnog stepena i time omogući da se uz pomoć stranih stručnjaka i fondova olakša njegova obnova, konzervacija, promocija i buduća stalna fizička zaštita.

Kandidovanjem manastira Mateič, Republika Severna Makedonija bi pored dva (2) lokaliteta koji se već nalaze na listi UNESKO: 1. „Prirodno i kulturno nasledstvo Ohridskog regiona“ (1979) – Opština Ohrid; 2. „Bukove šume u slivu Duboke Reke“ (2021) – opština Mavrovo i Rostuše, kao i četiri (4) već kandidovanih lokaliteta (tzv. „tentative list of unesco world heritage sites“): 1. Pećina „Slatinski izvor“ (2004) – opština Makedonski Brod; 2. „Markove Kule“ (2004) – Opština Prilep; 3. „Astronomsko nalazište Kokino“ (2009) – Opština Staro Nagoričino; 4. „Crkva Sv. Đorđa – Kurbinovo“ (2020) – Opština Resen, proširila nacionalnu listu kulturne baštine na UNESKO listi svetske kulturne baštine.

Sveti manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Mateiču predstavlјa integrisanu celinu, sa jedne strane osam (8) vekova trajanja života Bogu posvećene lјudske zajednice, i sa druge strane riznice velike kulture i predanja koje je iznedrila Crkva Hristova. Stoga i apelujemo i molimo sve lјude dobre volјe, državne institucije, lokalne samouprave, privrednike, domaće i strane eksperte i stručne institucije da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu taj veliki i Bogougodni poduhvat.

U selu Mateiču (Opština Lipkovo) na padini Skopske Crne Gore, nalazi se manastir sa crkvom posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice. Po više pojedinosti manastir Mateič je karakteristično ostvarenje. Prostor hrama je izgrađen po zamisli upisanog krsta sa pet kupola. Slikarstvo Mateiča pokazuje nadovezivanje na slikarske tradicije koje se sreću u slikarstvu ranijih zadužbina kralјa Milutina Nemanjića. U Mateiču su naslikani brojni ciklusi fresaka: Veliki praznici, zemalјski život Hristov, parabole, Akatist, Dela apostolska, Čuda apostolska, legenda o caru Avgaru, čuda Dimitrija Solunskog, ciklus Vaselјenskih sabora sa dodatkom srpskog sabora kralјa Stefana, Božićna stihira Jovana Damaskina i dr.

Zadužbina carice Jelene i cara Uroša IV Nemanjića, manastir Uspenja presvete Bogorodice u selu Mateič, tokom ratnih sukoba 2001. godine, kao i celokupni manasturski kompleks, pretrpeo je velika oštećenja i razaranja. U tom periodu u oružanim sukobima razrušen je i manastirski konak koji je godinama ranije služio kao dečje odmaralište. Devastirani su i delovi crkve, oštećene freske, čak je prekopavan i pod u oltarskom delu, godinama je manastirska crkva bila bez vrata i prozora, prepuštena na milost i nemilost vremenu, te ubrzano propadala.

Manastir Mateič (Mateić) nalazi se pod zaštitom države Rešenjem br. 37 od 10. II 1953. godine (izdato od: Centralen Zavod za zaštituvanje na kulturnite spomenici i prirodnite retkosti vo Makedonija – Skopje). Od 2001. godine na situaciju u manastiru Mateič reagovalo se uglavnom prećutno, iako je reč o spomeniku kulture koji je najugroženiji od svih hramova na teritoriji Republike Severne Makedonije. Razvlačenje cigle i drugog građevinskog materijala u okvirima manastirske porte se nastavilo, a manastiru koji je sredinom XIV veka uživao status Vrta Majke Božije, oduzet je u potpunosti status Domostroja Spasenja. Devetnaest godina posle toga, ostala je samo opustela Crkva, iako je reč o manastiru koji je remek delo Bogom nadahnutog stvaralaštva svojih ktitora, kada su okruženje tvorevine Božije ukrasili jedinstvenom arhitektonskom celinom sazdanom u Nјenu slavu.

Ispunjenju glavnog cilјa Obnove posebno će doprineti aktivnosti na ispunjenju cilјeva po sledećim oblastima: 1. Očuvanje graditelјskog nasleđa 2. Imovina i razvoj manastirske ekonomije 3. Društvena odgovornost 4. Dobrotvorstvo 5. Zaštita Božje tvorevine 6. Vaspitanje i obrazovanje 7. Kultura inauka Na nama je da sada, dajući koliko možemo, ispravimo višedecenijsku nepravdu i manastir ponovo uzdignemo ka nebu naše Svete Skopske Crne Gore.“

Sa želјom da se Bogu molimo u obnovlјenom manastiru Mateič, pozdravlјamo Vas i želimo mir i zdravlјe od Boga!

Inicijator predloga: Srpski kulturno informativni centar SPONA Skoplјe

Skoplјe, 31. 01. 2022. godine

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .