Vruće teme

Primedbe na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima

MediaSfera

 

Foto: Pikrepo

 

 

Institut za istraživanje korupcije Kareja iz Pančeva kao organizacija civilnog društva, dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova primedbe na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima (praktično novi Zakon o policiji).
Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

„Neprimereno kratak rok (istekao je u ponoć), uslovio je da dostavimo samo deo primedbi koje su grupisane u 15 celina i obuhvataju između ostalog:

Definisanje novih pojmova („uzbunjivač u Policiji“, „opasnost od uticaja zloupotreblјene političke moći na rad policije“ i „uticaj na operativnu nezavisnost policije“); dopunu načela „političke neutralnosti“; ograničenje ovlašćenja ministra; javnost rada i definisanje „Odnosa između Policije i javnosti“, redefinisanje definicije Policije; nedvosmisleno definisanje „upotrebe pojma „Policija“ i zabrane njegove upotrebe; utvrđivanje svih, a ne samo rizika od korupcije, pre svega rizika od uticaja političke korupcije i rizika od uticaja zloupotreblјene političke moći; kao i druge primedbe.

Ostale primedbe dostavićemo i nakon roka, obzirom da je za ozbilјnu analizu Nacrta zakona, potrebno vreme jednako izradi naučnog rada, koje zakonopredlagač nije omogućio. Stiče se itisak da zakonopredlagač upravo želi da izbegne ozbilјnu analizu, te da postupak sprovodi u formalno-pravnom ali ne i suštinskom smislu, kako bi prikazao privid vladavine prava.

Neminovno je postaviti pitanje: da li je sve, tj. Zakon već negde „dogovoren“, a da je sada sve samo pitanje tehnike da se on i usvoji „do kraja godine“?

Odgovor na ovo pitanje može se pronaći analizom „Obrazloženja“ koje je zakonopredlagač sačinio. Vidno se uočava da je reč o manjkavom dokumentu: nedostaje osnovni kontekst u koji se Nacrt zakona smešta; nema opisa i analize bezbednosnih i drugih bitnih društveno-političkih okolnosti u kojima se dešava, i na koje treba da odgovori. U „razlozima za donošenje zakona“, govori se o „pobolјšanju kvaliteta u obavlјanju policijskih poslova“ od 2018. godine.

To nije razlog da se „stari“ tj. važeći zakon menja. Ujedno pitanje je i ko je uopšte dao takvu ocenu i na osnovu čega. Ko je ocenjivao i ko nije video gotovo neverovatnu količinu kriminaliteta u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova o kojoj govore gotovo svi najviši državni predstavnici, prosto se utrkujući koji će veći oblik kriminalieta iz sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova da iznese u javnost? Kao i kojim indikatorima se dokazuje tako ozbilјna tvrdnja „o pobolјšanju obavlјanja policijskih poslova“? Nakon koje sledi paradoks, potpuna promena onog što smo izhvalili!?

„Obrazloženje“ se dalјe poziva: „Na osnovu sveobuhvatne analize i rezultata primene važećeg zakona.“ Kada ovakav stav javno iznese Ministarstvo unutrašnjih poslova, to mora da znači da postoji materijalni dokaz o „sveobuhvatnoj analizi“ u formi pisanog teksta, sačinjenog primenom naučne aparature kako metodologije istraživanja društvenih pojava, tako i metodologije istraživanja bezbednostih pojava. Dalјe pitamo: o kojoj „sveobuhvatnoj analizi i rezultatima primene važećeg zakona“ je reč? Koji je njen tačan naziv, ko je autor te analize, po čijem zahtevu je realizovana, u kom vremenskom periodu? Da li je javnost, a posebno stručna i javnost koja je za problematiku policije zainteresovana, o tome obaveštena? Gde je sveobuhvatna analiza objavlјena? Da li je bilo reakcija na nju?

Na javnoj raspravi održanoj u Beogradu predsedavajući gospodin Zoran Lazić sada (i od skoro) sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, usmeno je objasnio da takve „sveobuhvatne analize“ u pisanoj formi nema, već da se analize u Ministarstvu unutrašnjih poslova rade svakodnevno; verovatno u «usmenoj» formi. Ne želimo da verujemo da se analize i dalјe rade na „Cedulјici“!

Smatramo da Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima ne održava društvenu stvarnost, niti bitno pobolјšava bezbednost građana, jer ne uočava najveću opasnost koja preti vladavini prava: političku korupciju i zloupotreblјenu političku moć; takođe ne štiti na pravi način ni policijske službenike. Da navedene opasnosti postoje i da ozbilјno ugrožavaju vladavinu prava, mi smo kao OCD istraživačkog tipa dokazali realizujući dva istraživačka projekta: „Suprotstavlјanje političkoj korupciji u Srbiji na primeru Radne grupe MUP-a za 24 sporne privatizacije“ i „Vladavina prava (ili političke korupcije) u Srbiji na primeru MUP-a“, a rezultate istraživanja objavili u dve publikacije, o kojima je javnost u prethodne dve godine više puta (ali ne i u dovolјnoj meri) obaveštena.

Bez obzira što je rok za dostavlјanje primedbi u okviru javne rasparave istekao, pozivamo sve OCD i celokupnu srpsku, uklјučujući i naučnu javnost da obrati pažnju kako na pojedine predložene odredbe a posebno na Nacrt zakona u celini, te da se usprotivi donošenju predloženog Zakona o unutrašnjim poslovima i svojim konstruktivnim predlozima u demokratskoj atmosferi doprinese vladavini prava.“

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .