Vruće teme

Šta piše u presudi Upravnog suda o doktoratu Siniše Malog

mediasfera-sinisa-malim-mere-vlade-ko-dobija-100-evra.jpg

MediaSfera

 

 

Upravni sud uvažio je tužbu ministra finansija Siniše Malog na odluku „nadležnog organa“ da mu se poništi doktorat. Sud je naložio da se taj predmet vrati na ponovno odlučivanje.
Iz obrazloženja presude Upravnog suda, koja je dostavljena portalu Nova.rs, može se zaključiti da je odluka Odbora za profesionalnu etiku BU o doktoratu Siniše Malog poništena iz proceduralnih razloga. Iz navoda koje je aktuelni ministar finansija napisao u tužbi, sud je zaključio da je ona osnovana.

Naime, Siniša Mali je u svojoj tužbi, koja je deo obrazloženja presude, između ostalog naveo da Odbor za etiku prema Pravilniku o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja nije mogao da preinači odluku Nastavno naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka na kome je doktorirao. Naveo je da je Odbor prema tom istom Pravilniku mogao da preinači samo odluku dekana FON-a, piše Nova.rs.

Kako dalje piše, tuženi je zanemario povrede pravila postupka, „iako je njihovo postojanje konstatovao u svim fazama postupka, ocenivši da su iste bez značaja za okončanje ove upravne stvari s obzirom na preterano dugo trajanje postupka“.

Ističe se i da je predmetni postupak vođen bez inicijalnog akta – zahteva za utvrđivanje neakademskog ponašanja, jer se „dopis rektora Univerziteta u Beogradu… od 11.07.2014. godine ne može smatrati zahtevom“, kojim je taj postupak pokrenut ako se ima u vidu važeći Pravilnik i Zakon o opštem upravnom postupku.

„Postupak koji je vođen po pomenutom dopisu (rektorke), okončan je još 2014. godine, zaključkom Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka, iz kog razloga nisu tačni navodi tuženog da postupak, zbog nejasnih procedura, nije mogao da bude okončan u razumnom roku… Žalba rektora ne sadrži bilo kakav žalbeni zahtev, da je istu trebalo odbaciti kao izjavljenu od neovlašćenog lica budući da se rektor ne može smatrati strankom u ovom postupku jer nikada nije podneo zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja“, piše, između ostalog, u tužbi Malog koju je Upravni sud uvažio.

Senat Univerziteta u Beogradu jednoglasno je 12. decembra 2019. godine poništio diplomu doktora aktuelnog ministra finansija, a na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku BU, koji je utvrdio da je njegova doktorska disertacija plagijat.

Mali je potom podneo žalbu Upravnom sudu protiv odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu.

„Pred Upravnim sudom 17. decembra je pokrenut upravni spor po tužbi tužioca Siniše Malog protiv odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Tužilac tužbom osporava rešenje drugostepenog organa – Odbora za profesionalnu etiku UB od 28. novembra, koji je po žalbama rektorke Univerziteta u Beogradu i Siniše Malog, preinačio odluku prvostepenog organa Naučno-nastavnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 28. oktobra“, navodeno je u pisanom odgovoru dostavljenom Danasu.

Rektorka Ivanka Popović rekla je danas da se predmet Siniše Malog vraća na ponovno odlučivanje Odboru za profesionalnu etiku.

“Univerzitet u Beogradu potvrđuje da mu je dostavljena presuda Upravnog suda i da će sve naredne korake, kao i do sada, preduzimati u skladu sa zakonom i poštujući propise Republike Srbije i pravne akte koje su usvojili njegovi organi”, rekla je rektorka.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .