Pozorište

Premijera baleta „Mamac“ u koreografiji Sanje Ninković

ediaSfera

 

 

 

U okvi­ru pro­jek­ta „Mla­di kore­o­grafi“ 20. decembra u 12 časo­va na Velikoj sce­ni, pre­mi­je­rno će biti izve­de­n jed­no­či­ni bale­t „Mamac“  autor­ska pred­stava­ baletske umetnice Sanje Nin­ko­vić.
Pro­je­kat „Mla­di kore­o­grafi” pokre­nu­la je, pre neko­li­ko godi­na, direk­ci­ja Bale­ta Narod­nog pozo­ri­šta u Beo­gra­du sa cilјem da pru­ži šan­su i otvo­ri novi prostor mladim, kre­a­tiv­nim baletskim stva­ra­o­ci­ma.

U radu na pred­sta­vi „Mamac“, kore­o­graf­ki­nja i autor­ka libreta Sanja Nin­ko­vić kre­nu­la je od teze da je savre­me­ni čovek, u sada­šnji­ci i sva­ko­dne­vi­ci svog živo­ta, svo­ju sklo­nost ka stva­ranju zavi­sno­sti od lakih sadr­ža­ja i povr­šne zaba­ve, počeo da prihva­ta kao nemi­nov­nost.

„Spre­man je da im veli­ko­dušno posve­ti svo­ju pažnju i vreme, na šte­tu nekih dru­gih tema, koje zah­te­va­ju dubo­ka pro­mi­šlјanja. Infor­ma­ci­ja je brza, ali troši sve naše vre­me. Potre­ba za zaba­vom i biti zaba­van, posta­lo je impe­ra­tiv. Mno­štvo krat­kotraj­nih sti­mu­lan­sa stva­ra privid sre­će, pa povr­šnost raz­mišlјa­nja pro­la­zi nepri­met­no. U sve­mu tome, nemi­nov­no se name­će i pita­nje – da li su nam besmisle­ni sadr­ža­ji potreb­ni da bi izdr­ža­li pri­ti­ske i zido­ve svojih pro­ble­ma, ili, okre­ću­ći se sve više njima, obe­smi­šlјa­va­mo i svo­ja unu­tra­šnja pro­ži­vlјa­vanja“, isti­če Sanja Nin­ko­vić, koja je od 2001. godi­ne, kada je zavr­šila Balet­sku ško­lu „Lujo Davi­čo“, stal­na čla­ni­ca ansam­bla Bale­ta Narod­nog pozo­ri­šta.

Sanja Ninković kroz balet „Mamac“ žele­la je da pro­na­đe i odgo­vor na pita­nje kako ispri­ča­ti pri­ču o gubit­ku, suo­ča­va­nju, pre­bo­lјe­va­nju, priti­sku i pro­ble­mi­ma, u uslo­vi­ma skra­će­ne pažnje savre­me­nog čoveka, i izbo­ri­ti se sa zah­te­vi­ma i potre­ba­ma za malom dozom privid­nog ras­te­re­će­nja, koje izra­sta u način živo­ta?

„Moja zami­sao je da pred­stava ima dva para­lel­na toka, koja se među­sob­no suko­blјa­va­ju ili dopunju­ju, zavi­sno od lič­nog doži­vlјaja i pozi­va gle­da­o­ca da sam odluči koji će za njega biti mamac“, otkri­va Sanja Nin­ko­vić.

Tokom dosa­da­šnje kari­je­re ostvari­la prve i soli­stič­ke ulo­ge u bale­ti­ma savre­me­nog i reper­to­ara – Ko to tamo peva, Jese­nje cve­će, Posve­će­nje pro­le­ća, Songs, Aleksan­dar, Hazar­ski reč­nik, Lime­ni doboš, Step lightly, Šest ple­so­va, Inter­val, Viva la vida, kao i sola u ope­ra­ma Karmen i Adri­ja­na Leku­vrer. Tako­đe, igra i solo ulo­ge u pred­sta­va­ma kla­sič­nog reper­to­ara: Labu­do­vo jeze­ro, Žize­la, Uspava­na lepo­ti­ca, Krcko Ora­ščić, Pahi­ta i Kopelija.

Sanja, dobit­ni­ca veli­kog broja zna­čaj­nih nagra­da („Smi­lјa­na Man­du­kić“, „Dimi­tri­je Par­lić“, „Veruj u sebe“, „Nata­ša Bošković“…), u među­vre­me­nu je diplomi­ra­la pro­duk­ci­ju u umet­no­sti i medi­ji­ma na Aka­de­mi­ji umet­nosti u Beo­gra­du. „Mamac” je njena druga koreografska predstava (prvu – „Jedan” uradila je u produkciji Udruženja baletskih umetnika Srbije). U bale­tu „Mamac“ nastu­piće Dejan Kolarov, Olga Olćan, Miloš Mari­jan, Iva­na Savić Jaćić, Niko­lo Bian­ko, Bran­ki­ca Man­dić, Karlos Alva­ra­do, Ada Ras­por, Bran­ko Sarić, Ljilјa­na Veli­mi­rov, Kristo­fer Vas­kez i Deja­na Zla­ta­nov­ski.

U autor­skoj eki­pi su Maja Ćur­čić i Mar­ko Đukić (kompo­zi­to­ri), Jasna Sara­man­dić (sce­no­graf), Ida Ignja­to­vić (kosti­mo­graf) i Maja Baj­če­tić (asi­stent kore­o­gra­fa).

Ulaznice su u prodaji na blagajni i online.
Programi u Narodnom pozorištu, uz ograničen broj mesta za publiku, održavaju se uz poštovanje svih mera zaštite koje propisuje Krizni štab u vezi sa epidemijom virusa korona.     Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .