Kultura Vizuelna Umetnost

Izložba Milice Matović „Na krovovima grada“

Hotel Moskva, ulje na platnu, 40x80cm, 2020

MediaSfera

 

 

U galeriji Singidunum u petak. 4. avgusta u 19 časova otvara se izložba Milice Matović „Na krovovima grada“

 

Piše: Zorica Atić, dipl. istoričar umetnosti – kustos

 

Iz beline slikarskog platna Milice Matović podignut je grad, likovna celina satkana od linija, boja i geometrijskih oblika, naglašena prožimanjem punog i praznog, mekog i oštrog, horizontala i vertikala zgrada, ulica, mostova, krovova, žica, antena i dimnjaka, zaogrnutih nebom, punoćom života i sveprisutnim čovekom.
Arhitektura oblikuje prostor – kako još Vitruvije navodi – načelima strukture, funkcije i estetike, odražavajući epohu, istorijski trenutak i kulturu živlјenja. Otud svaka građevina i urbana celina imaju kontekst prisutnosti i trajanja, svoj izraz i karakter, na koje reagujemo utiscima, baštineći ih kao uspomene.

Umetnica likovno istražuje, tehnikom ulјe na pltnu i preispituje ove impresije, ali i opšte vizuelne simbole urbanih sredina, zaokuplјena različitošću struktura, formi, boja, tekstura i materijala, veza sa okolinom,  učitanim značenjima i porukama. Predstava grada se ovde načelno uspostavlјa kao simbol savremenog doba, a slika grada je slika dvadeset i prvog veka, tehnološkog napretka i modernosti, i pre svega – likovni izazov.

Letnji dan, ulje na platnu, 60x50cm, 2016.

Složenu harmoniju i estetiku urbanog ostvaruje likovnim oblikovanjem u kojem za tvorevine prirode gotovo da nema mesta. Izostavlјanjem organskog i svake figuracije, potencira otklon od prirodne sredine i naglašava grad kao izraz i produkt čoveka, košnicu u potpunosti podređenu lјudima. Ne bavi se čovekom kao pojedincem ili osobom, angažovanim temama, niti savremenim fenomenom otuđenosti.

Prateći svoju slikarsku intuiciju, umetnica sagledava temu sa likovnih pozicija, u formi savremeno shvaćene vedute, koja oslikava vibracije života urbanog jezgra – najčešće svog „večitog grada“ na ušću reka, simbolično smeštenog u fluidni prostor vazduha i vode. Veduta je tokom proteklih vekova, kao privlačan žanr pejzažnog slikarstva nastao na zahtev publike, odigrala važnu istorijsku i dokumentarnu ulogu. Osim ostvarenih estetskih i likovnih vrednosti, beležila je razvoj stila epohe i umetnika, socijalni kontekst u kome je nastala, ali i brojne detalјe urbanog predela.

Budva, ulje na platnu, 40x80cm, 2020.

Milica Matović preobražaju složenog motiva, i njegovom prevođenju u stvarnost slike, pristupa slobodno i ekspresivno, koristeći se poetikom impresionizma i metodom apstrahovanja kao polaznom osnovom, sa likovnom formulacijom u duhu postmoderne.

Dubinu i planove u osnovi realne predstave gradi kolorističkom perspektivom, ali takođe i poliperspektivom, kojima sa pozicije „krovova grada“ sagledava i obuhvata urbani prostor, kreirajući lični likovni izraz. Jedan od prepoznatlјivih elemenata njene likovnosti jeste i jedinstvo boje i crteža, odnosno, crtanje i akcentovanje bojom, sa vidlјivim potezima četkice, i mestimično pastuoznim nanosima koji naglašavaju taktilnost.

Kolorističkim tretmanom svetlosti i senke, pored ekspresivih, istražuje i oblikovne mogućnosti boje. Apstahovanjem viđenog i svođenjem na osnovne mase, ritmovanjem volumena i kolorističkih sekvenci, i bojenim crtežom kao čvrstom okosnicom, umetnica raščlanjava prostor i gradi kompoziciju.

Iz  slike u sliku, tragajući za likovnim izrazom  suštine  odabranog urbanog motiva, postiže želјenu  atmosferu transvremenskog i fantastčnog gibanja  i trajanja, prožimajući ŽIVOT I UMETNOST.

Korčula, ulje na platnu, 30x40cm, 2020.

Milica Matović                                                                                                            

Rođena u Beogradu 1984. godine. Nakon osnovnog obrazovanja upisuje Srednju Školu za dizajn u Beogradu gde stiče zvanje Diplomiranog tehničara dizajna enterijera i industrijskih proizvoda. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu upisuje 2004. godine. Studije crteža i slike završava u klasi prof. Velizara Krstića. Diplomira 2010. godine u klasi prof. Slobodana Roksandića. U toku studija usavršava se u Francuskoj (L’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier) u okviru programa razmene studenata. Aktivno učestvuje na grupnim izložbama u zemlji , a prvu samostalnu izložbu postavlja 2009. godine u Beogradu u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.  Dobitnik je Nagrade 19. Jesenjeg likovnog salona galerije Masuka Centra za kulturu Velika Plana kao i Otkupne nagrade Ministarstva Kulture i Informisanja republike Srbije, Kulturni centar Jagodina. Članica je ULUS-a i ULUPUDS- a, živi i radi u Beogradu.

Nagrade

  • Otkupna nagrada Ministarstva Kulture i Informisanja Republike Srbije, 2016
  • Nagrada 19. Jesenjeg likovnog salona, Galerija Centra za kulturu MASUKA Velika Plana, Srbija, 2015.


Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .