Vruće teme

Bez ponude banaka o moratorijumu u otplati obaveza

MediaSfera

 

 

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga, saopštila je NBS. Banke su bile dužne da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza odnosno moratorijuma.
 

Banke zastoj, međutim, nisu svojim korisnicima ponudile te građani kojima je moratorijum na kredit finansijski neisplativ zbog kamata koje uz to idu, ovo ne mogu da odlože.

Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio, ali građani ponude od banaka uopšte nisu ni dobili.

Ljudi zbog izgovora banaka da nemaju mogućnosti niti instrukcije za ovakvo odlaganje satima čekaju na telefonskim automatima u potrazi za odgovorima.

Narodna banka Srbije (NBS) je ovaj akt o pravljenju ponuda bankama je izdala tek pre četiri dana, tako da banke nisu ni imale vremena da ponude sastave.

Podsetimo, dužnicima je nakon prethodnog, ovom odlukom NBS omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza bankama i davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju u periodu od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio, piše Dirketno.rs.

Dodatni moratorijum

Dodatni moratorijum u otplati obaveza propisan je Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije kovid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i Odlukom o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije kovid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama/davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke (poput minusa i kreditnih kartica), kao i drugih proizvoda banke (poput obaveza po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima ili kreditnim proizvodima, bankarskih garancija).

Kako je istakla centralna banka, moratorijum se ne primenjuje na obaveze za usluge platnog prometa (provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima).

Ukoliko se ne odbije, smatraće se da je moratorijum prihvaćen

Banke i davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza.

Obaveštenje o ponudi banke i davaoca finansijskog lizinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, a sadrži informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke i davaoca finansijskog lizinga, i to u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, ali i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

O kamati

Za vreme moratorijuma, banka i davalac finansijskog lizinga ne obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Banka obračunava redovnu kamatu na nedospeo dug a iznos redovne kamate odgovara iznosu te kamate u planu otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke.

Ako je dužnik privredno društvo onda banka i davalac finansijskog lizinga mogu redovnu kamatu da obračunavaju i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Кada je u pitanju zatezna kamata ona se neće obračunavati na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma.

Pored toga, neće se pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće se preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate ovih potraživanja.

Po prestanku moratorijuma, banka i davalac finansijskog lizinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate (bez pripisivanja glavnici duga), pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno će biti rasporedjena na period otplate (bez pripisivanja glavnici duga).
Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos, dok se važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice produžava se za period trajanja moratorijuma, piše N1.Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .