Preporučujemo

SANU: Otvaranje izložbe „Velikani u farmaciji“

MediaSfera

 

Prvobitno planirana za početak aprila, izložba „Velikani u farmaciji: Tražim početak, sjaj i sate stale“, posvećena akademicima Stevanu Jakovljeviću i Jovanu Tucakovu biće otvorena u sredu, 1. jula, u Galeriji nauke i tehnike SANU.
Organizator je Muzej za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a autorka izložbe Jelena Manojlović.

Na iz­lo­žbi su pred­sta­vlje­ni arhiv­ska gra­đa, lič­ni pred­me­ti, audio-za­pi­si, fo­to­gra­fi­je iz pri­vat­nih ko­lek­ci­ja.

Na­me­ra auto­ra i orga­ni­za­to­ra iz­lo­žbe je da ši­roj pu­bli­ci pred­sta­ve pr­o­fe­si­o­nal­ni zna­čaj Ste­va­na Ja­ko­vlje­vi­ća, po­zna­ti­jeg kao aka­de­mi­ka knji­žev­no­sti i auto­ra „Srp­ske tri­lo­gi­je”, ko­ji je sa dru­ge stra­ne bio pr­vi sta­re­ši­na Far­ma­ce­ut­skog od­se­ka i pr­vi pr­o­fe­sor bo­ta­ni­ke na Od­se­ku za far­ma­ci­ju, kao i Jo­va­na Tu­ca­ko­va, osni­va­ča In­sti­tu­ta „Jo­sif Pan­čić”, aka­de­mi­ka iz et­no-me­di­ci­ne, pr­vog pr­o­fe­so­ra far­ma­kog­no­zi­je na Od­se­ku za far­ma­ci­ju, ko­ji je još od vre­me­na stu­di­ja i to­kom či­ta­vog ži­vo­ta bio hor­ski pe­vač i so­li­sta. Kao stu­dent bio je član Pe­vač­kog dru­štva „Bal­kan”, a to­kom bo­rav­ka u Fran­cu­skoj na­stu­pao je kao te­nor so­li­sta u cr­kvi No­tr Dam, iz­vo­de­ći „Re­kvi­jem”. Za vre­me ra­da u Sko­plju, kao voj­ni far­ma­ce­ut bio je član Pe­vač­kog dru­štva „Mo­kra­njac”. Na po­stav­ci po­se­ti­o­ci ima­ju pri­li­ku da ču­ju audio-snim­ke iz Že­ne­ve, iz 1952. go­di­ne, na ko­ji­ma Tu­ca­kov iz­vo­di kom­po­zi­ci­je Bi­nič­kog.
Na izložbi će biti izložena arhivska građa, lični predmeti, audio zapisi i fotografije iz različitih privatnih kolekcija. Namera autora izložbe je da se šira publika upozna sa velikim značajem dve izuzetne ličnosti za razvoj studija farmacije u Srbiji.

PROČITAJTE I:

Apoteka – mesto odakle se razvijala svest društvene zajednice

Izložba “Velikani u farmaciji” – Stevan Jakovljević i Jovan TucakovDodaj komentar

Click here to post a comment

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .