Kultura Kulturna politika

Dejan Ristić: Odgovor na saopštenje Ministarstva kulture i informisanja

MediaSfera

 

 

Na sumnje koje je istoričar Dejan Ristić, predhodnih dana iznosio u medijima na temu konkursa za izbor kandidata za upravnika Narodne biblioteke Srbije, reagovao je danas Sekretarijat Ministarstva kulture i informisanja, nadležan za pravne i opšte poslove.
„U toku postupka utvrđivanja liste kandidataniko ko je konkurisao, pa tako ni Ristić, nije uložio prigovor ili žalbu na rad Upravnog odbora, tok postupka ili na odluke koje je u određenim fazama postupka Upravni odbor donosio“, navodi se u saopštenju koje je potpisao sekretar Igor Jovičić.

Dadaje se da Sekretarijatu Ministarstva nije podnet nijedan zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja u vezi sa sprovedenim konkursom, tako da „nema govora o tome da je neko čak bio i u prilici da postupa na netransparentan način ili da ‘tajno’ postupa, odnosno ‘naviguje’ postupak, kako Ristić izmišlja“.

Na ovo saopšenje reagovao je Dejan Ristić, čiji odgovor prenosimo u celosti:

„Obradovalo me je današnje saopštenje sekretara Ministarstva kulture i informisanja g. Igora Jovičića, objavlјeno na sajtu Ministarstva, u kojem reaguje na moje u javnosti iznesene sumnje u kršenje procedure i propisa tokom sprovođenja ponovnog Javnog konkursa za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije.

Elem, šta javnosti, a i nama kandidatima koji smo se prijavili na Javni konkurs, poručuje g. Jovičić?

Najpre, g. Jovičić kaže da je ,,postupak za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije sproveden u skladu sa odredbama Zakona o kulturi i Statuta Narodne biblioteke Srbije, potpuno transparentno i bez ijedne žalbe na tok postupka“.

Hajde da vidimo koliko ima osnove u ovom iskazu g. Jovičića?

Naime, g. Jovičić bi trebalo da dobro poznaje odredbe Zakona o kulturi, Zakona o upravnom postupku (!), Statuta Narodne biblioteke Srbije, kao i teksta Javnog konkursa za izbor upravnika NBS što, izgleda, baš i nije slučaj.

Da krenemo redom…

S proleća prethodne godine Upravni odbor NBS raspisao je i sproveo Javni konkurs za izbor upravnika NBS koji je potom poništen zbog uočenih nepravilnosti i kršenja propisa.

Tada je UO NBS odbacio moju prijavu uz konstataciju da nisam dostavio dokaz o ispunjenosti jednog od traženih kriterijuma i o tome me obavestio posebnim aktom koji mi je zvanično bio upućen, a na koji sam zatim uložio prigovor.

Taj konkurs je potom, kao što rekoh, poništen.

U drugom pokušaju da sprovede ,,navigovani“ postupak izbora upravnika, UO NBS je, u očiglednoj saradnji sa ministrom Vukosavlјevićem, 15. decembra 2019. godine objavio Javni konkurs za izbor upravnika NBS.

Na taj ponovlјeni Javni konkurs priložio sam identičnu dokumentaciju koju je tokom prošlogodišnje procedure izbora upravnika nacionalne biblioteke UO NBS ocenio nepotpunom.

Postupajući po Članu 35. Alineja 8. Zakona o kulturi koji definiše da upravni odbori obavlјaju razgovore isklјučivo sa kandidatima koji ISPUNјAVAJU uslove javnog konkursa, UO NBS me je u pisanom obliku (zvaničnim aktom) pozvao na razgovor koji je održan 15. januara 2020. godine.

Drugim rečima, UO NBS je konstatovao da ispunjavam sve uslove i kriterijume utvrđene tekstom Javnog konkursa, kao i da je dokumentacija koju sam blagovremeno priložio potpuna.

Nakon toga, procedura sprovođenja JAVNOG konkursa za izbor upravnika NBS postala je potpuno TAJNA.

Naime, iz svima nama nepoznatih razloga, UO NBS nije učinio javnim predloge programa rada svih kandidata, a to se moglo krajnje jednostavno realizovati njihovim postavlјanjem na sajt ustanove kao što je to i bilo urađeno 2015. godine tokom sprovođenja Javnog konkursa za izbor upravnika NBS. Time je UO NBS onemogućio da, pre svega stručnjaci zaposleni u NBS, a potom kandidati i sveukupna javnost izvrše uvid u te dokumente.

Takođe, UO NBS, ali ni resorno ministarstvo, nisu učinili javno dostupnim ,,Obrazloženi predlog liste kandidata za izbor upravnika, s mišlјenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svih kandidata“ koji je UO NBS u zakonskom roku uputio resornom Ministarstvu kulture i informisanja.

Dakle, i u ovoj fazi sprovođenja Javnog konkursa zadržana je njegova potpuna tajnost.

Pošto su svi ti dokumenti iz javnosti potpuno nepoznatih razloga bili obavijeni velom tajne onda su pojedini novinari uspeli da dođu do ,,Obrazloženog predloga liste kandidata za izbor upravnika, s mišlјenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svih kandidata“ (dnevni list ,,Večernje novosti“ od 10. februara 2020. godine) iz koga sam, kao kandidat, saznao da dokumentacija koju sam blagovremeno priložio ,,nije na odgovarajućem nivou, iako je formalno prihvatlјiva (!)“. Zaklјučeno je i to da, iako sam ,,rukovodio brojnim komisijama“, nemam ,,tražene četiri godine radnog iskustva na čelnim pozicijama.“

Na ovom mestu se postavlјa nekoliko logičkih pitanja na koje g. Jovičić očito nema ili ne želi da pruži odgovor.

Dakle, UO NBS je konstatovao da je dokumentacija koju sam blagovremeno priložio formalno prihvatlјiva, ali da ne ispunjavam uslov koji pri tome nije ni naveden u statutu ustanove, kao ni u tekstu Javnog konkursa.

Drugim rečima, UO NBS je konstatovao da formalno ispunjavam uslove, ali da ih ipak nekako ne ispunjavam.

Neobična pravna formulacija, zar ne?

Da li bi g. Jovičić, kao pravnik sa velikim i dugogodišnjim iskustvom, mogao da nam rastumači formulaciju po kojoj je dokumentacija nekog kandidata ,,formalno prihvatlјiva“, ali ipak to nije?

UO NBS je konstatovao da nemam četiri godine radnog iskustva na ,,čelnim“ pozicijama u kulturi.

No, ukoliko izvršite uvid u tekst Statuta NBS i Javnog konkursa za izbor upravnika kojima su utvrđeni kriterijumi iznenadićete se što tamo nećete pronaći i onaj koji glasi da kandidat, pored ostalog, treba da ima i najmanje četiri godine iskustva na ČELNIM pozicijama u kulturi.

Koji su onda to još  ,,kriterijumi“, koji nisu navedeni u Statutu NBS i tekstu Javnog konkursa, koje kandidati po mišlјenju UO NBS, g. Jovičića i g. Vukosavlјevića treba da ispune?

Takođe, kao neko ko je u prethodnom periodu bio v.d. upravnika Narodne biblioteke Srbije, rukovodilac brojnih stručnih tela (o čemu sam UO NBS blagovremeno dostavio tražene potvrde), ali i državni sekretar za kulturu u dve Vlade postavlјa se logičko pitanje koje su to zapravo želјene čelne funkcije u kulturi?

Sa druge strane, želјeni kandidat, osim toga što je od leta 2017. godine na položaju direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, prethodno je bio posebni savetnik ministra Vukosavlјevića, generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije i urednik u jednoj privatnoj izdavačkoj kući. Dakle, osim nešto više od dve i po godine radnog iskustva u ustanovi kulture želјeni kandidat raspolaže radnim iskustvom u NVO i privatnom sektoru što je UO NBS doživeo kao radno iskustvo na čelnim pozicijama u kulturi.

Očito je da su, makar po mišlјenju članova UO NBS, to te famozne čelne pozicije u kulturi.

Idemo dalјe.

Gospodin Jovičić u svom današnjem saopštenju navodi kako niko od kandidata, uklјučujući i mene, nije uložio bilo kakav prigovor na tok sprovođenja procedure izbora upravnika NBS i tu je potpuno u pravu.

No, kako on vrlo kreativno tumači Zakon o kulturi trebalo bi ga očito podsetiti na odredbe Člana 35. Alineja 7. kojom se upravnim odborima ustanova kulture nalaže da sa prijavama kandidata na javni konkurs postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

To znači da je UO NBS bio dužan da me, kao i tokom sprovođenja prethodnog postupka za izbor upravnika NBS, svojim zvaničnim aktom obavesti o tome da dokumentacijom koju sam blagovremeno podneo nisam dokazao ispunjenost uslova iz teksta Javnog konkursa.

No, UO NBS to nije učinio, a g. Jovičić to i te kako dobro zna.

Kao pravnik, g. Jovičić zna da je UO NBS bio u zakonskoj obavezi da kandidate koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa o tome i zvaničnim aktom obavesti kako bi oni bili u prilici da upute prigovor drugostepenom organu, a to je u ovom slučaju Ministarstvo kulture i informisanja.

Takođe, po odredbama Zakona o kulturi, UO NBS nije smeo da obavi razgovor sa kandidatom koji ne ispunjava uslove utvrđene statutom ustanove i tekstom Javnog konkursa čime je, u mom slučaju (obavivši razgovor sa mnom) UO NBS prekršio taj isti zakon.

Kako je UO NBS iz samo sebi znanih razloga propustio da postupi po odredbama Zakona o kulturi i Zakona o upravnom postupku kandidati su sprečeni da ulože prigovor osim ukoliko g. Jovičić ne očekuje da prigovor ulažemo na osnovu segmenata ,,Obrazloženog predloga liste kandidata za izbor upravnika, s mišlјenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svih kandidata“ koji su citirani u sredstvima javnog informisanja.

Da zaklјučimo, posve je jasno da je UO NBS, tokom sprovođenja Javnog konkursa za izbor upravnika NBS, prekršio odredbe Zakona o kulturi i Zakona o upravnom postupku što g. Jovičić sasvim dobro zna.

Na kraju, postavlјa se pitanje zbog čega je g. Jovičić, kao rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva kulture i informisanja nadležne za, gle čuda, PRAVNE i opšte poslove, čini se propustio da izvrši celovit i temelјan uvid u dokumentaciju o sprovođenju Javnog konkursa i da, kao i u prethodnom slučaju, svog pretpostavlјenog obavesti o uočenom kršenju propisa i procedure?

Dakle, g. Jovičić je, kao državni službenik, u obavezi da javnosti pruži odgovore na ova pitanja te se nadam da će to uskoro i učiniti.“

*autor je istoričar, nekadašnji v. d. upravnika Narodne biblioteke Srbije
1 komentar

Click here to post a comment

  • Dejane, Jovicic ne govori istinu da nije bilo prituzbe na tok konkursa. Neka pita pretpostavljenog. Pozalila sam se na ponasanje predsednika Upravnog odbora,
    Veljka Brborica, jer mi je na razgoviru na koji sam pozvana da elaboriram svoj program rada i razvoja, cijem sam pisanju pristupila sa svom ozbiljnoscu, prebrojavao krvna zrnca. Bila sam uvredjena, trebalo je prvo da dokazujem da moje prezime nije smetnja poziciji za koju konkurisem. Pitana sam da objasnim sta je Bosnjacka knjizevnost. Iako sam se zalila na takvo nevaspitanje, izvinjenje nisam dobila. A odmah posle razgovora u meni je konkurs bio zavrsen.

NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .